Przejdź do treści

Wizerunek

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) informujemy, że:

Administrator danych osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fundacja STARS4STARS z siedzibą w Krakowie, ul. Leśna 15, 30-232 Kraków (dalej „Administrator„). W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Administratorem drogą pocztową na adres siedziby lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: fundacja@stars4stars.pl .

Obowiązek podania danych [dotyczy przypadków, gdy dane są pozyskiwane bezpośrednio od Pana/Pani]

Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne.

Źródło pochodzenia danych [dotyczy przypadków, gdy dane nie są pozyskiwane bezpośrednio od Pana/Pani]

Administrator pozyskał Pana/Pani dane osobowe od Fundacji InterCars z siedzibą w Warszawie, z którą Administrator współdziała w ramach programu grantowego Drogowskaz, lub też od innych podmiotów zaangażowanych w program grantowy Drogowskaz (w szczególności podmiotów, którym przyznano grant w ramach tego programu).

Zakres przetwarzanych danych

Administrator będzie przetwarzać następujące Pana/Pani dane osobowe: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, inne oznaczenia), dane kontaktowe (miejsce zamieszkania, adres, numer telefonu, adres e-mail), wiek, wizerunek, głos, wypowiedzi, dane biograficzne, fakty z życia prywatnego, informacje o stanie zdrowia (w tym o schorzeniu/chorobie, stanie podjętego leczenia i jego wynikach), oraz inne przekazane Administratorowi dane Pana/Pani dotyczące.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celach:

 1. należytego udokumentowania sposobu wykorzystania darowizny w związku z realizacją zobowiązań wynikających z Umowy oraz wymogów prawa, w tym podatkowego (na podstawie prawnie uzasadnionego interesu – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a także w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 2. informowania o działalności Administratora, w tym o udzielonych przez Administratora darowiznach oraz ich wydatkowaniu (na podstawie prawnie uzasadnionego interesu – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zaś w zakresie objętym zgodą RODO: w oparciu o Pana/Pani dobrowolną i wyraźną zgodę – odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. a albo art. 9 ust. 2 lit. a RODO); 
 3. dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami związanymi z Umową, wykorzystaniem darowizny, a także zgodami, które Pan/Pani udziela w niniejszym dokumencie (na podstawie prawnie uzasadnionego interesu – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Administrator nie będzie stosował wobec Pana/Pani zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Odbiorcy danych

Dostęp do Pana/Pani danych osobowych mogą mieć następujące kategorie podmiotów:

 1. pracownicy i współpracownicy Administratora;
 2. dostawcy usług, w tym usług kadrowych, księgowych, prawnych i informatycznych;
 3. upoważnione ograny państwa;
 4. dostawcy rozwiązań informatycznych i podmioty zapewniające prawidłowe działanie serwisów internetowych.

Transfery danych do państw trzecich

Administrator korzysta z usług informatycznych świadczonych przez podmiot z USA. Żeby korzystać z tych usług, podwykonawca Administratora musi mieć dostęp do Pana/Pani danych osobowych – dochodzi w ten sposób do przekazania Pana/Pani danych osobowych do innego kraju, tj. do USA. Mimo tego, że w USA nie obowiązują europejskie przepisy o ochronie danych osobowych, to USA zostały uznane za kraj zapewniający odpowiednią ochronę danych osobowych, jeżeli przekazanie odbywa się w ramach tzw. Ram Prywatności (ang. „Data Privacy Framework”). Ponieważ Pana/Pani dane osobowe są przekazywane w ramach Ram Prywatności, dane te będą chronione tak samo, jakby były przetwarzane w Polsce.

Okres przechowywania danych

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane:

 1. w zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się w oparciu o prawie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – przez okres istnienia tego interesu, a po jego upływie – do czasu przedawnienia roszczeń;
 2. w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – do czasu przedawnienia roszczeń publicznoprawnych;
 3. w zakresie, w jakim przetwarzanie oparte jest o Pana/Pani zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – do czasu skutecznego wycofania tej zgody.

Przysługuje Panu/Pani prawo do:

 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. usunięcia danych;
 4. ograniczenia przetwarzania danych;
 5. przenoszenia danych – w zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody oraz w sposób zautomatyzowany;
 6. cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody;
 7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu;
 8. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.