Przejdź do treści

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI FUNDACJI INTERCARS ORAZ SERWISU INTERNETOWEGO FUNDACJA.INTERCARS.EU

 1. DEFINICJE
 1. Administrator – Fundacja Inter Cars z siedzibą w Warszawie (01-943), ul. Zgrupowania AK „Kampinos” 15, Wieża B, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000851382, REGON: 386608946, NIP: 5213902284, kapitał zakładowy 202 000,00 PLN. 
 2. Daneosobowe– informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 3. Polityka– niniejsza Polityka prywatności.
 4. RODO– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 5. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem https://fundacja.intercars.eu/.  
 6. Użytkownik– każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z usług Administratora świadczonych za pośrednictwem Serwisu lub usług Administratora szczegółowo opisanych w Serwisie. 
 1. PRZETWARZANIEDANYCHWZWIĄZKUZ KORZYSTANIEM Z USŁUG
 1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z usług Administratora, w tym w szczególności w związku z korzystaniem z Serwisu, Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z usług przez Użytkownika.
 1. CELEIPODSTAWYPRAWNEPRZETWARZANIADANYCH 

KORZYSTANIEZSERWISU

 1. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies czy innych podobnych technologii), przetwarzane są przez Administratora:
 1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 1. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
 1. w celach marketingowych Administratora – zasady przetwarzania Danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji MARKETING.
 1. Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego Dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach, które dotyczą systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH WOLONTARIUSZY 

 1. Dane osobowe Użytkowników pragnących wziąć udział, jako wolontariusze, w działaniach prowadzonych przez Administratora, przetwarzane są przez Administratora:
  1. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wolontariat – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  2. w celu zawarcia porozumienia o wolontariacie oraz realizacji wolontariatu – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  3. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu statystyk dotyczących wolontariatu w celu doskonalenia sposobów prowadzenia działań wolontariackich.

ZAWIERANIE UMÓW Z BENEFICJENTAMI 

 1. W związku z zawieraniem umów w ramach prowadzonej działalności charytatywnej Fundacji Inter Cars, Administrator pozyskuje Dane osobowe jej beneficjentów. Podanie przez beneficjenta swoich danych osobowych jest wymagane w celu zawarcia i realizacji umowy z Administratorem oraz objęcia beneficjenta wsparciem Fundacji Inter Cars. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości zawarcia i wykonania tej umowy oraz brakiem możliwości objęcia beneficjenta wsparciem Fundacji Inter Cars.
 2. Dane osobowe beneficjentów, przetwarzane są przez Administratora:
  1. w celu realizacji zadań statutowych Administratora (w tym dokonania oceny zgłoszenia oraz objęcia podmiotu danych danym programem wsparcia) – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. realizacji obowiązków publicznoprawnych Administratora wynikających przede wszystkim z przepisów o rachunkowości oraz przepisów podatkowych – podstawą prawną jest wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO);
  3. realizacji wewnętrznych celów administracyjnych Administratora – podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na sprawnym zarządzaniem działalnością Fundacji Inter Cars.

KONTAKT ZA POŚREDNICTWEM FORMULARZA KONTAKTOWEGO

 1. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego. Skorzystanie z formularza wymaga podania Danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu realizacji zamówionego kontaktu lub skierowania zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości realizacji zamówionego kontaktu lub obsługi przesłanego zapytania. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. 
 2. Dane osobowe pozyskane za pośrednictwem ww. formularza Administrator przetwarza:
  1. w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz oraz w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie – podstawą prawną przetwarzania danych obowiązkowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na udzielaniu odpowiedzi na kierowane do niego zapytania; w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  2. w celu nawiązania kontaktu na życzenie Użytkownika – podstawą prawną przetwarzania danych obowiązkowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na nawiązaniu kontaktu z Użytkownikiem na jego wyraźne życzenie; 
  3. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem formularza kontaktowego w celu doskonalenia jego funkcjonalności.

KORESPONDENCJA E-MAIL LUB TRADYCYJNA 

 1. W przypadku kierowania do Administratora za pośrednictwem poczty e-mail lub tradycyjnej, korespondencji niezwiązanej z usługami świadczonymi na rzecz nadawcy lub inną zawartą z nim umową, Dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja.
 2. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z jego działalnością gospodarczą. 
 3. Administrator przetwarza jedynie Dane osobowe istotne dla sprawy, której dotyczy korespondencja. Całość korespondencji jest przechowywana w sposób zapewniający bezpieczeństwo zawartych w niej danych osobowych (oraz innych informacji) i ujawniana jedynie osobom upoważnionym.

KONTAKT TELEFONICZNY

 1. W przypadku kontaktowania się z Administratorem drogą telefoniczną, w sprawach niezwiązanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami, Administrator może żądać podania Danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt. Podstawą prawną jest w takim wypadku prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na konieczności rozwiązania zgłoszonej sprawy związanej z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

MARKETING

 1. Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników, w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na prowadzeniu różnego rodzaju działań analitycznych oraz statystycznych, jak również związanych z marketingiem bezpośrednim  usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub telefonicznie).
 1. W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących Użytkowników w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość. Pozwala to na lepsze dopasowanie kierowanych do Użytkownika treści do jego indywidualnych preferencji i zainteresowań.
 1. Dane osobowe Użytkownika mogą być również wykorzystywane przez Administratora, aby kierować do niego treści marketingowe za pośrednictwem poczty e-mail lub drogą telefoniczną. Takie działania są podejmowane przez Administratora wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził na nie zgodę, którą może wycofać w dowolnym momencie. 
 1. Dane osobowe są przetwarzane:
  1. 3.15.1. w celu przesłania zamówionej informacji handlowej – podstawą prawną przetwarzania, w tym z wykorzystaniem profilowania, jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z odpowiednimi przepisami dotyczącymi komunikacji elektronicznej lub prawa telekomunikacyjnego), polegający na promowaniu towarów lub usług Administratora w związku z wyrażoną zgodą na kanał komunikacji; 
  2. 3.15.2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności. 

Portale społecznościowe

 1. Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, LinkedIn, YouTube, TikTok). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora i promowania różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promowaniu własnej marki.

UWAGA: Powyższa informacja nie dotyczy przetwarzania danych osobowych przez administratorów serwisów (Facebook, LinkedIn, YouTube, TikTok).

 1. OKRESPRZETWARZANIADANYCHOSOBOWYCH
 1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. 
 1. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
 1. UPRAWNIENIAUŻYTKOWNIKA
 1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną Danych osobowych.
 1. W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można tę zgodę wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem pocztą elektroniczną na adres: iod@intercars.eu lub pocztą tradycyjną na adres: Fundacja Inter Cars, ul. Zgrupowania AK „Kampinos” 15, Wieża B, 01-943 Warszawa. 
 1. Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych dla celów marketingowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora, a także – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika – w innych przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych).
 1. ODBIORCYDANYCH
 1. W związku z realizacją usług Dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi prawne, audytowe i doradcze, agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych) oraz podmiotom powiązanym z Administratorem, w tym spółkom z jego grupy kapitałowej.
 1. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 1. PRZEKAZYWANIEDANYCHPOZAEOG
 1. Poziom ochrony Danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje Dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
 1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi Dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych osobowych; w niektórych wypadkach Komisja Europejska wymaga dodatkowo, aby taki podmiot przetwarzający uczestniczył w zatwierdzonych przez nią programach zrzeszających podmioty spoza EOG, których uczestnicy mają obowiązek zapewnienia Danym osobowym taką samą ochronę, jaka przysługuje im w Unii Europejskiej (szczegółowe informacje znajdziesz tutaj);
 2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską; wraz z wymaganymi dodatkowymi środkami bezpieczeństwa zapewniają one Danym osobowym taką samą ochronę, jaka przysługuje im w Unii Europejskiej; wzory umów znajdziesz tutaj;
 3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.
 1. Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania Danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.
 1. BEZPIECZEŃSTWODANYCHOSOBOWYCH
 1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniając przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na Danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
 1. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na zlecenie Administratora.
 1. DANEKONTAKTOWE
 1. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: fundacja@intercars.eu   lub adres korespondencyjny: Fundacja Inter Cars, ul. Zgrupowania AK „Kampinos” 15, Wieża B, 01-943 Warszawa. 
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail iod@intercars.eu w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Danych osobowych.
 1. ZMIANYPOLITYKI PRYWATNOŚCI
 1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
 1. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 4.03.2024.