Przejdź do treści

Klauzula informacyjna

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Inter Cars z siedzibą w Warszawie, ul. Zgrupowania AK „Kampinos” 15/Wieża B, 01-943 Warszawa, e-mail: fundacja@intercars.eu. 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować się pod adresem iod@intercars.eu

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  • Zawarcie i realizacja umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO), 
  • dokonywania rozliczeń podatkowo-księgowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 
  • realizacji marketingu bezpośredniego i przedstawiania informacji marketingowych, w tym z wykorzystaniem elektronicznych kanałów komunikacji lub kontaktu telefonicznego, jeżeli wyraziłeś na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 
  •  obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 
  • w celach statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), gdzie prawnie uzasadnionym celem administratora jest posiadanie informacji o statystykach prowadzonych działań, co pozwala na usprawnienie prowadzonej działalności. 

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z administratorem, w tym świadczące usługi prawne, doradcze, teleinformatyczne lub audytowe oraz inne spółki z GK Inter Cars.

Twoje dane osobowe będą przechowywane odpowiednio przez okres obowiązywania umowy, okres wymagany przepisami prawa (w tym w zakresie rachunkowości), okres przedawnienia roszczeń i ich dochodzenia, wycofania zgody lub złożenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przeniesienia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Podanie danych osobowych nie jest obligatoryjne, ale jest warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy szkoleniowej i jej realizacji, a także do wzięcia udziału w szkoleniu.

Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację podmiotów danych. Czynności, o których mowa powyżej polegają na wykorzystaniu danych osobowych do analizy pod kątem złożenia oferty handlowej i marketingowej.