Przejdź do treści

Program Akcelerator Pro

W programie Akcelerator Pro doceniamy pomysłowych nauczycieli i nauczycielki szkół branżowych i techników oraz wzmacniamy ich rozwój zawodowy. W pilotażowej edycji programu zostanie przekazanych 20 grantów w wysokości 5000 zł na realizację autorskich projektów edukacyjnych.

Dominika Zioło
Koordynatorka Programu
tel.: 885 581 925

Co oferujemy w programie?

– granty na realizację autorskich projektów edukacyjnych w wysokości 5000 zł,

– materiały edukacyjne i metodyczne dla szkół branżowych i techników,

– szkolenia metodyczne i wsparcie merytoryczne w realizacji autorskich projektów edukacyjnych,

– indywidualne wsparcie coachingowe dla nauczycieli i nauczycielek oraz webinary tematyczne;

Czego dowiesz się z programu?

– Jak przygotować autorski projekt edukacyjny i, jak go zrealizować,

– Jak wzmacniać w uczniach i uczennicach poczucie własnej wartości i poczucie sprawczości,

– Jak wspierać uczniów i uczennice w rozwijaniu kluczowych kompetencji przyszłości, takich jak współpraca, kreatywność, krytyczne myślenie i komunikacja.

Weź udział

Rekrutacja trwa od 10 listopada 2023 roku do 27 listopada 2023 roku.

Zależy nam na poznaniu Twojego pomysłu na projekt – czego będzie dotyczył, jakie są jego cele, jakie kompetencje kształtuje, czy oddaje inicjatywę uczniom i uczennicom.
Chcemy zobaczyć Twój sposób myślenia projektowego oraz planowane wydatki w ramach grantu, który chcesz otrzymać.

W formularzu zgłoszeniowym przedstaw również zespół uczniów i uczennic, pracujących przy projekcie oraz, skąd wziął się pomysł na projekt.

W zgłoszeniu podaj swoje dane kontaktowe oraz podstawowe dane szkoły branżowej lub technikum, w którym będzie realizowany projekt. Następnie opisz swój pomysł na projekty.

Wypełnij formularz

Aby zgłosić swój pomysł na autorski projekt edukacyjny, należy wypełnić powyższy formularz internetowy. Formularz zgłoszeniowy należy uzupełnić podczas jednej sesji (nie ma możliwości kontynuowania czy edytowania odpowiedzi). Zgłoszenia, które spełnią wymogi formalne, zostaną ocenione przez Komisję Ekspertów, a jej decyzja zostanie ogłoszona do 11 grudnia 2023 r.

Kryteria

Temat projektu

Wierzymy, że nauczyciele i nauczycielki najlepiej rozumieją swoich uczniów i uczennice oraz są świadomi ich potrzeb. Dlatego umożliwiamy swobodny wybór tematu projektu i zapewniamy przestrzeń do samodzielnego realizowania autorskich pomysłów. Zależy nam, żeby każdy projekt rozwijał kompetencje przyszłości, takie jak współpraca, kreatywność, krytyczne myślenie i komunikacja.

Skład zespołu projektowego

W każdym projekcie edukacyjnym kluczową rolę powinni odgrywać uczniowie i uczennice. Zespół projektowy powinien się składać z co najmniej 10 osób i być możliwie jak najbardziej zróżnicowany. Projekt mogą realizować wyłącznie uczniowie i uczennice szkół branżowych i techników o specjalizacjach, takich jak motoryzacja, mechanika, mechatronika, elektronika, informatyka czy logistyka.

Zachęcamy, aby działaniami objąć jak największą grupę uczniów i uczennic. Zespół uczniowski działa pod opieką nauczycielki lub nauczyciela zgłaszającego projekt, który pełni funkcję edukatora-inspiratora.

Kryteria oceny

MERYTORYCZNA WARTOŚĆ PROJEKTU I POMYSŁOWOŚĆ 

 • Czy tematyka projektu jest innowacyjna dla uczniów i uczennic? Poprzez innowacyjność rozumiemy nowatorskie podejście do działań w szkole lub społeczności lokalnej.
 • W jaki sposób projekt pomaga uczniom i uczennicom zdobyć nowe umiejętności? Jakie kompetencje kształtuje? Zależy nam, żeby projekt przyczynił się do wsparcia uczniów i uczennic w rozwijaniu kluczowych kompetencji przyszłości, takich jak: współpraca, kreatywność, krytyczne myślenie, komunikacja.
 • W jaki sposób tematyka projektu wpisuje się w wartości Fundacji Inter Cars?

Fundacja Inter Cars wspiera wyjątkowych nauczycieli i nauczycielki zainteresowanych, motoryzacją, logistyką, mechatroniką, elektroniką i informatyką na drodze ich dalszego rozwoju. W jaki sposób projekt wpisuje się w obszary działania Fundacji takie jak: rozwój kompetencji przyszłości, troska o środowisko naturalne, ochrona zdrowia, bezpieczeństwo ruchu drogowego?

Więcej informacji o misji Fundacji znajdziecie tutaj.

ZAANGAŻOWANIE UCZNIÓW I SAMODZIELNOŚĆ

 • Ważne jest, aby projekt zakładał oddanie inicjatywy uczniom i uczennicom na każdym etapie jego realizacji. Zależy nam, żeby Wasze działania kształtowały poczucie sprawczości i własnej wartości wśród młodych ludzi.
 • Chcemy dowiedzieć się, w jaki sposób chcesz zaangażować uczniów i uczennice do tworzenia projektu oraz jak chcesz włączać młodzież do brania odpowiedzialności za projekt, decydowania o kształcie projektu oraz jego zawartości merytorycznej.

PRACA ZESPOŁOWA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

 • Czy projekt kładzie nacisk na włączenie całej klasy/grupy projektowej w działania?
 • Czy projekt zakłada współpracę przy tworzeniu pomysłów, rozwiązań? Za jakie elementy będą odpowiedzialni uczniowie i uczennice, a za jakie będzie odpowiedzialny nauczyciel lub nauczycielka?
 • Jak podzielone są zadania w zespole? Każdy projekt musi mieć jasno rozdzielone zadania. Pozwoli to na skuteczniejsze zarządzanie procesem projektowym. W jaki sposób będą podzielone zadania oraz, kto będzie odpowiedzialny za poszczególne elementy projektu?

ADEKWATNOŚĆ DO POTRZEB I ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA

 • Projekt powinien odpowiadać na ważne wyzwania społeczne i na potrzeby uczniów i uczennic, szkolnej i lokalnej społeczności. Zależy nam, żeby projekt angażował i wspierał środowisko szkolne ub lokalne.
 • Czy projekt odpowiada na potrzebę i/lub problem, który zdefiniował zespół projektowy? Mogą to być projekty o zasięgu lokalnym, ale również takie, które wychodzą dalej poza miejscowość, w której działa zespół projektowy. Ważne jest, aby pomysł na projekt był dostosowany do możliwości i zasobów grupy projektowej.

ZNAJOMOŚĆ METODY

 • W jaki sposób zgłoszone działanie spełnia założenia projektu edukacyjnego? Czy pomysł ma cechy projektu edukacyjnego? Czym różni się pomysł od zajęć szkolnych?

Jest dla nas ważne, żeby Wasze działania wychodziły poza tradycyjne metody pracy szkolnej i, abyście wykorzystali metodę projektu edukacyjnego.

Organizatorami Programu Akcelerator Pro są Fundacja Inter Cars oraz Fundacja Szkoła z Klasą

Do pobrania

Regulamin programu Akcelerator Pro