Logo Akcelerator

Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych jest FUNDACJA INTER CARS z siedzibą przy ul. Zgrupowania AK "Kampinos" 15 / Wieża B, 01-943 Warszawa. Dane osobowe Kandydata na Beneficjenta lub opiekuna prawnego przetwarzane będą w celu oceny złożonego wniosku stypendium w Programie Fundacji - „Akcelerator – Napędzamy Twoje Marzenia” (podstawa prawna: czynności zmierzające do zawarcia umowy – art. 6 ust. 1 lit b RODO); dane osobowe szczególnych kategorii dotyczące Kandydata na Beneficjenta, np. dotyczące zdrowia, ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, będą przetwarzane w tym celu na podstawie zgody Kandydata albo opiekuna prawnego (podstawa prawna: zgoda osoby, której dane dotyczą – art. 9 ust. 2 lit a RODO). Wyrażoną zgodę można wycofać w każdej chwili. Jej wycofanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przed jej wycofaniem. W przypadku ewentualnych sporów dane osobowe Kandydata na Beneficjenta Fundacji mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony praw administratora, oraz w celu nawiązania kontaktu (podstawa prawna: realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane Wnioskodawcy będącego opiekunem Kandydata na Podopiecznego/Beneficjenta Fundacji będą przetwarzane również w celu zweryfikowania uprawnienia do reprezentowania Kandydata na Podopiecznego/Beneficjenta (podstawa prawna: realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale jest koniecznym warunkiem rozpatrzenia wniosku o przyznania stypendium. Konsekwencją braku podania tych danych jest brak możliwości objęcia wsparciem finansowym Fundacji. Dane będą przechowywane przez okres 2 lat od złożenia wniosku albo do czasu ewentualnego cofnięcia zgody, jeżeli nastąpi to wcześniej. Dane przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach sądowych) będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Odbiorcami danych osobowych w niezbędnym zakresie mogą być: podmioty świadczące usługi doradcze z zakresu prawa, ochrony zdrowia, edukacji; podmioty będące dostawcami rozwiązań teleinformatycznych, kurierzy i Poczta. Kandydatowi i reprezentującemu go opiekunowi przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przysługuje w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych. Z praw tych można skorzystać poprzez skierowanie wniosku na powyżej wskazany adres siedziby administratora lub na adres poczty elektronicznej: iod@intercars.pl. Kandydatowi i reprezentującemu go opiekunowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że administrator przetwarza dane w sposób naruszający przepisy RODO.